برگزاری جلسه شورای مجتمع

برگزاری جلسه شورای مجتمع در سالن اجتماعات این واحد آموزشی برگزارشد

موضوع جلسه حول برنامه های انجام شده درطی سال تحصیلی  پیشرفتها و برگزاری مسابقات وتقدیر از معلمان نمونه و... 

گزارش تصویری