تکمیل ظرفیت

ظرفیت پایه چهارم تکمیل شد.

پایه دوم چهار نفر ظرفیت مانده است.

پایه سوم ظرفیت 5نفر مانده است.

پایه ششم 4نفر ظرفیت مانده است.

پایه پنجم 6نفر ظرفیت مانده است. 

پیش دبستانی و اول در حال ثبت نام میباشد.