برگزاری کارگاه اموزشی

کارگاه اموزشی پایه اول برگزار گردید.

با هدف توانمندی معلمان پایه اول در طرح توصیفی کارگاه توانمند سازی اموزگاران برگزار گردید.