فعالیت مدرسه از اول تیرماه

تیر و مرداد مدرسه روزهای زوج باز میباشد.

به اطلاع اولیا گرامی میرساند مدرسه در تیر ئ مرداد ماه روزهای زوج ساعت 8لغایت 12و نیم باز میباشد.