ثبت نام کتاب درسی پایه اول

ثبت نام کتاب درسی پایه اول آغاز شد.

اولیا کلاس اول میتوانند با ورود به سامانه خرید مواد آموزشی ثبت نام کتاب درسی را انجام دهند.چنانچه سامانه خطا زد و اعلام کرد که هنوز در سیدا ثبت نشده مجددا روز دیگری امتحان کنید.